Машини для внесення добрив

Машини для внесення мінеральних добрив

Обладнання для внесення КАС (карбамідно-амiачної сумiшi) - єдиний на сьогоднiшнiй день спосiб забезпечити рослини вiдразу всiма трьома формами азоту: нiтратною, амонiйною i амiдною. Склад цього рiдкого добрива наступний: 44,3% селiтра, 35,4% - карбамiд, 19,4% вода, 0,5% амiачна вода. Його щiльнiсть становить приблизно 1,34 кг/м3.

Найкращим чином внесення добрив у грунт можна здiйснити за допомогою обладнання для РДК, а саме аплiкаторiв i пiдживлювачiв для внесення добрив серiй ЕКО, ПП i ПЖУ вiд ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА".  Використовуючи цi агрегати можна успiшно використовувати КАС для азотного пiдживлення рослин в будь-який перiод року: восени (основна обробка), навеснi (передпосiвна обробка), а також пiд час вегетацiйного перiоду культур. Пiдживлення може виконуватися як кореневе, так i позакореневе.

Машини для внесення КАС

Техніка для внесення КАС вищезазначених серiй обладнана необхiдними приладами, що дозволяє ефективно застосовувати її за призначенням. Вони оснащенi баком запасу робочої рiдини (об'єм залежить вiд серiї i моделi), а також високонадiйною системою подачi i розподiлу робочої рiдини. При цьому, передбачено все, щоб такими агрегатами було зручно управляти в ручному або автоматичному режимi. Процес внесення, конструкцiя i компоновка як агрегатiв в цiлому, так i їх окремих деталей продуманi таким чином, щоб не було витiкання внесених рiдких добрив, органи внесення не забивалися частинками грунту, а задана оператором норма внесення змiнювалася вiдповiдно до швидкостi руху агрегата.

Техніка для внесення аміачної води

Машини для внесення аміачної води (водний 18-25% -й розчин амiаку; формула - NH3H2O) - застосовують в сiльськогосподарських роботах, пiд час основного прийому пiд зяблеву (осiнню) оранку, а в весняний перiод - для передпосiвної культивацiї. Крiм того, з допомогою аміачної води пiдгодовують просапнi культури. Вносити її в грунт можна, застосовуючи тi ж самi агрегати, якi описанi вище. Для застосування в сiльському господарствi пiдходить тiльки водний амiак марки Б.

Якщо вас цiкавить технiка для внесення добрив, яка дозволить пiдгодовувати посiвнi культури КАС i амiачною водою, звернiться в ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА". Ми пропонуємо якiсні машини для внесення рідких мінеральних добрив, в яких використовуються комплектуючi вiд провiдних свiтових фiрм-виробникiв, за прийнятними цiнами.

Автор: Александр Малый