Внесення Кас, Аміачної Води – Техніка І Машини Для Внесення Добрив

Внесення КАС

Внесення КАС (карбiдно-амiачної сумiшi) - єдиний на сьогоднiшнiй день спосiб забезпечити рослини вiдразу всiма трьома формами азоту: нiтратною, амонiйною i амiдною.  Склад цього рiдкого добрива наступний: 44,3% селiтра, 35,4% - карбамiд, 19,4% вода, 0,5% амiачна вода.  Його щiльнiсть становить приблизно 1,34 кг/м3.

Найкращим чином внесення КАС у грунт можна здiйснити за допомогою аплiкаторiв i пiдживлювачiв для внесення добрив серiй ЕКО, ПП i ПЖУ вiд ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА".  Використовуючи цi агрегати можна успiшно використовувати КАС для азотного пiдживлення рослин в будь-який перiод року: восени (основна обробка), навеснi (передпосiвна обробка), а також пiд час вегетацiйного перiоду культур.  Пiдживлення може виконуватися як кореневе, так i позакореневе.

Машини для внесення добрив

Машини для внесення добрив вищезазначених серiй обладнанi необхiдними приладами, що дозволяє ефективно застосовувати їх за призначенням.  Вони оснащенi баком запасу робочої рiдини (об'єм залежить вiд серiї i моделi), а також високонадiйною системою подачi i розподiлу робочої рiдини.  При цьому, передбачено все, щоб такими агрегатами було зручно управляти в ручному або автоматичному режимi.  Процес внесення, конструкцiя i компоновка як агрегатiв в цiлому, так i їх окремих деталей продуманi таким чином, щоб не було витiкання внесених рiдких добрив, органи внесення не забивалися частинками грунту, а задана оператором норма внесення змiнювалася вiдповiдно до швидкостi руху агрегата.

Внесення амiачної води

Внесення амiачної води (водний 18-25% -й розчин амiаку; формула - NH3H2O) - застосовують в сiльськогосподарських роботах, пiд час основного прийому пiд зяблеву (осiнню) оранку, а в весняний перiод - для передпосiвної культивацiї.  Крiм того, з її допомогою пiдгодовують просапнi культури.  Вносити амiачну воду в грунт можна, застосовуючи тi ж самi агрегати, якi описанi вище.  Для застосування в сiльському господарствi пiдходить тiльки водний амiак марки Б.

Якщо вас цiкавить технiка для внесення добрив, яка дозволить пiдгодовувати посiвнi культури КАС i амiачною водою, звернiться в ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА".  Ми пропонуємо якiсну технiку, в якiй використовуються комплектуючi вiд провiдних свiтових фiрм-виробникiв, за прийнятними цiнами.

Автор: Александр Малый